Elin Már Øyen Vister

Jiennagoahti (Lyttegammen)

 

Jiennagoahti (Lyttegammen) – et kunstverk dedikert til lytting i Bergensfjellet er et kunstprosjekt initiert av kunstner Elin Már Øyen Vister i dialog med kunstner og arkitekt Joar Nango. Sammen med Lydgalleriet og Bergen Sámiid Searvi (Bergen Sameforening), har kunstnerne realisert prosjektet fra idé, til at lyttegammen nå er klar til å ta imot publikum på Torrfjellet på Fløyen i Bergen, og det er en glede å invitere til åpning 26. februar 2023 klokken 13-17.

Det vil bli offisiell innvielse av Jiennagoahti, premiere på nytt lydverk, taler og samisk tradisjonsmat servert av Bergen Sámiid Searvi. For å ønske velkommen til Jiennagoahti vil Elin Mar Øyen Vister presentere det nye lydverket «Norrek», som tar utgangspunkt i to sagn som begge omtaler jektefarten fra Lofoten/ Lafot (Røst og Værøy) og Vestfjorden/ Vestasjjieggi til Bergen. «Norrek» er laget i samarbeid med Heidi Birgitta Andersen.

Ved åpningen vil vokalist Sondre Pettersen presentere egne arrangementer av joikene «Sámi Eatnan Duoddariid» og «Eanan, Eaalima Eadni» av Nils-Aslak Valkeapää. Han vil også fremføre sin egne komposisjon «The Voices Of The Past», hvor han bruker verdens eldste joikeopptak, tatt opp av Karl Tirén i 1913.

 

Adkomst: Det vil være skiltet fra Fløien – se etter skilt med Jiennagoahti

Kartlink: https://maps.app.goo.gl/gAgfMe4Ttfiqv2pNA

 

Idé:

Jiennagoahti skal være et unikt rom for å lytte til samisk lydkunst, eksperimentell musikk, poesi, litteratur og musikk. Den skal også være et sted for kontemplasjon og samvær der kulturelle uttrykk kan oppleves med umiddelbar nærhet til naturen. Naturen er uløselig knyttet til den samisk kulturen, og plasseringen på Byfjellene i Bergen er en påminnelse om hvordan naturens egenverdi er uløselig knyttet til kulturell identitet.

Derfor skal Jiennagoahti også være et sted for historier og fortellinger om jektefarten fra nord til Bergen, om utvekslingen som i århundrer har funnet sted mellom Bergen og Sápmi. Utvekslingen av varer, men også av idéer, kunst, litteratur, musikk og språk som har formet begge steder. Jiennagoahti er et kunstprosjekt med flerkulturelt perspektiv og med fokus på den lokale økologien på Torrfjellet.

 

Program:

Jiennagoahti vil fokusere på lytteseanser og konserter, og kurateres av samisk kurator og duojár Liisa-Rávná Finbog i samarbeid med Elin Már Øyen Vister. Verkene som presenteres frem til sommeren 2023 har et urfolksfokus og er laget av Elin Már Øyen Vister og Elina Waage Mikalsen. Gjennom året vil det dukke opp verk av blant andre Joar Nango, Hans Ragnar Mathisen, Máret Ravdna Buljo og Katarina Spik Skum.

Byggverk: Jiennagoahti er bygget som en tradisjonell buegamme, med Sámihouse AS i Tana som ansvarlig entreprenør. Gammen ble satt opp på Torrfjellet av Ole Muosát og Dan Henrik Heiberg fra Sámihouse, sammen med kunstnerisk ansvarlig, produsent og frivillige i mai 2022. Lydverkene i Jiennagoahti formidles gjennom et spesialbygget goáhti-anlegg som går på strøm fra solcelle, laget av Norsk Radiofabrikk.

Støtte: Jiennagoahti – et kunstverk dedikert til lytting i Bergensfjellet har en midlertidig plassering som pilot og er et samarbeid med Bymiljøetaten i Bergen Kommune. Prosjektet er støttet av KORO – Kunst i offentlig rom med begrunnelse i at prosjektet håper å inspirere til ny forskning og deling av kunnskap om Sápmi og Bergen, videre har prosjektet fått tilskudd fra Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune, Sámediggi og Kulturrådet. Bergen Sámiid Searvi og to lokale naturbarnehager får egen dedikert tid i løpet av året til bruk av Jiennagoahti.

 

#jiennagoahti

 

@jiennagoahti

 

www.jiennagoahti.art ( blir lansert neste uke)

 

For pressebilder og annen informasjon, ta kontakt med jiennagoahti@lydgalleriet.no!

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Jiennagoahti (Guldalangoahti) – dáiddabargu mii lea heivehuvvon guldaleapmái Birggonváris lea dáiddaprošeakta man dáiddár Elin Már Øyen Vister lea álggahan dialogas dáiddáriin ja arkiteavttain Joar Nango. Dáiddár lea ovttas Lydgallerietiin ja Bergen Sámiid Servviin duohtan dahkan prošeavtta jurdaga rájes gitta dassážii go guldalangoahti dál lea válmmaš váldit vuostá guldaleddjiid ja gehččiid Torrfjelletii, mii lea Birggona Fløyenis. Ja mii leat ilus bovdet olbmuid rahpamii guovvamánu 26. beaivvi 2023 diibmu 13-17.

 

Rahpamis galget leat Jiennagoađi virggálaš vihahus, ođđa jietnadáiddabarggu premieara, sártnit ja sámi árbevirolaš borramuš, man Bergen Sámiid Searvi guossoha.

 

Elin Már Øyen Vister sávvá bures boahtima Jiennagoahtái ođđa jietnadáiddabarggu Norrek ovdanbuktimiin. Dáiddabarggu álgovuolgaga lea gávdnan guovtti máidnasis, mat goappašat máinnašit jáktajohtolaga Lofuohtas / Lafogis (Røst ja Værøy) ja Viesttafierddas / Vesttasjjiegges Birggonii. Norrek dáiddabarggu lea Vister ráhkadan ovttasbarggus Heidi Birgitta Anderseniin.

 

Jiennagoađi rahpamis ovdanbuktá lávlu Sondre Pettersen su iežas musihkalaččat heivehan Nils-Aslak Valkeapää juigosiid “Sámi Eatnan Duoddariid” ja “Eanan, Eallima Eadni”. Son ovdanbuktá maiddái su iežas komposišuvnna “Dološ Jienat”, mas geavaha máilmmi boarráseamos juoiggusjidnema, man Karl Tirén lea bádden jagi 1913.

 

Praktihkalaš dieđut:

 

Boahtin: Fløienis lea merkejuvvon galbbaiguin – oza galbbaid main lohká Jiennagoahti

 

Kártaliŋka: https://maps.app.goo.gl/gAgfMe4Ttfiqv2pNA

 

Jiennagoahti – dáiddabargu mii lea heivehuvvon guldaleapmái Birggonváris

 

Dáiddáriid jurdda ja sávaldat lea ahte Jiennagoahti galgá leat earenoamáš latnja gos guldala sámi jietnadáidaga, sesolaš musihka, poesiija, girjjálašvuođa ja musihka. Dat galgá maiddái leat báiki gos čiekŋalit smiehtada ja servvoštallá ja gos kultuvrralaš ovdanbuktimiid sáhttá vásihit dasttán luonddu lahka. Luondu čatnasa čoavdemeahttumit sámi kultuvrii, ja sajusteapmi Birggona Byfjellene váriide muittuha mo luonddu iešárvu čatnasa čoavdemeahttumit kultuvrralaš árvui.

 

Danne galgá Jiennagoahti maiddái leat báiki máidnasiidda ja muitalusaide jáktajohtolaga birra davil Birggonii, lonohallamii mii jahkečuđiid čađa lea dáhpáhuvvan Birggona ja Sámi gaskkas. Gálvvuid lonohallan, muhto maiddái ideaid, dáidaga, girjjálašvuođa, musihka ja gielaid lonohallan mii lea hábmen goappašiid báikkiid. Jiennagoahti lea dáiddaprošeakta mas lea máŋggakultuvrralaš perspektiiva ja mii gidde fuopmášumi Torrfjellet vári báikkálaš ekologiijai.

 

Jiennagoađi prográmma gidde fuopmášumi guldalanbottuide ja konsearttaide, ja dan kuratere sámi kuráhtor ja duojár Liisa-Rávná Finbog ovttasbarggus dáiddáriin Elin Már Øyen Vister.

 

Dáiddabarggut mat ovdanbuktojuvvojit 2023 geasi rádjai, guovdilastet eamiálbmogiid, ja daid leaba dahkan Elin Már Øyen Vister ja Elina Waage Mikalsen. Jagi ollodahkii ihtet maiddái dáiddabarggut maid leat dahkan earret eará Joar Nango, Hans Ragnar Mathisen, Máret Rávdná Buljo ja Katarina Spik Skum.

 

Jiennagoahti lea huksejuvvon árbevirolaš bealljegoahtin, man teknihkalaš ráhkadusas vástida Sámihouse AS Deanus. Goađi leaba Sámihouse fitnodaga Ole Muosát ja Dan Henrik Heiberg ceggen Torrfjelletii, ovttas dáiddalaš vásttolaččain, buvttadeddjiin ja eaktodáhtolaččaiguin miessemánus 2022. Jietnadáiddabarggut mat leat Jiennagoađis gaskkustuvvojit earenoamážit ráhkaduvvon goahterusttega bokte, mii doaibmá beaivvášsealla buvttadan elrávnnjiin. Rusttega lea Norsk Radiofabrikk bokte ráhkadan.

 

Jiennagoahti – dáiddabargu mii lea heivehuvvon guldaleapmái Birggonváris lea gaskaboddasaččat ceggejuvvon pilohtan, ja lea ovttasbargu Birggon gieldda gávpotbirasetáhtain.

 

Prošeavtta lea dorjon KORO – Kunst i offentlig rom (dáidda almmolaš lanjas) vuođuštusain ahte prošeakta doaivu movttiidahttit ođđa dutkamii ja dieđu ja máhtu juogadeapmái Sámi ja Birggona birra. Prošeakta lea velá ožžon doarjaga Birggona gielddas, Vestlándda fylkkagielddas, Sámedikkis ja Kulturráđis. Bergen Sámiid Searvái ja guovtti báikkálaš luonddumánáidgárdái lea oamastuvvon dihto áigi jagis geavahit Jiennagoađi.

 

Váldde oktavuođa jiennagoahti@lydgalleriet.no vai oaččut eambbo dieđuid!

 

#jiennagoahti

 

@jiennagoahti

 

www.jiennagoahti.art

 

 

© 2021 Elin Már Øyen Vister